ACHARYA's OF CAPS

 

1. Shri. Udayachandra Sir   :

   ( Most Experienced & Senior Faculty )

2. Mr. Chandrashekhar Shetty Sir  :

   ( B Com, PGDCA, PGDFM, PGDM, DIM. DISA, LLB, CMA, CS, FCA, M.Sc., (Psych.), Dip.IFR (UK) )

4. Dr. Rajdeep Sir  :

  ( M.Com, MBA, M.Phil, PhD )

6. Mr. Ganapathi Sir (Chennai)  :

    (B.Com., F.C.A., C.M.A )

7. Mr. Anand Sir  :

   (B.Com, LLB, FCA )

10.Mr. Sudheendra Sir  :

    (B.Com, FCA, Grad CMA, DISA, LLB )


11.Mrs. Asha Ma'am  :

   (BBM, CMA, CS, CA, CIMA )

12. Mr. Hanish Sir  :

   (B.Com, CS, ACA , LLB )

13. Mr. Narasimhan Sir  :

   (B.Com, ACA, DISA, LCS, DipIFR(UK) )

16. Mr. Nishanth Sir :

    (BE(E&C), MBA )

22. Mr. Mehul Sir

      (Bcom, CA) 

23. Mr. Prabhod Nayak sir 

      (Bcom, CA, MBA, CFA, CTM)

23. Ms. Parnika Ma'am 

      (Bcom)

24. Mr. Tarun Jagadish sir  

      

25. Ms. Pooja Ma'am 

       (Bcom, CA, CS) 

 

26. Mr. L Jayaraman

27. Ms. Divyashree Ma'am